Kapsalon Jeanette, gevestigd aan:
Hoofdstraat 16
8401 BZ Gorredijk,
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kapsalongorredijk.nl
Hoofdstraat 16
8401 BZ Gorredijk
0610740494

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapsalon Jeanette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via Whatsapp

– Voor&na foto’s van het haar

Kapsalon Jeanette verwerkt alleen gegevens die nodig zijn. Indien er gegevens worden verstrekt die niet van toepassing zijn, zullen dezen worden vernietigd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapsalongorredijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kapsalon Jeanette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon Jeanette neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon Jeanette) tussen zit. Kapsalon Jeanette gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Kapsalon Jeanette maakt gebruik van Salonized voor het inboeken van afspraken. Hierin word u gegevens verwerkt voor het maken van een afspraak. Door hier gebruik van te maken kan er gewerkt worden volgens een agenda/schema. U gegevens zijn bekend via dit systeem, mocht dit systeem falen dan is Kapsalon Jeanette niet verantwoordelijk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kapsalon Jeanette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                  > Bewaartermijn 1 jaar > Reden, inboeken afspraken                       

E-mailadres                                > Bewaartermijn 1 jaar > Reden, bevestiging mail afspraak/bij het niet

                                                         Niet nakomen van de afspraak                              

Gegevens behandeling             > Bewaartermijn 1 jaar > Reden, voor een vervolgafspraak

Foto’s Facebook/Instagram zullen worden geplaatst met toestemming. Kapsalon Jeanette zal deze gegevens verwijderen als hier om wordt gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon Jeanette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kapsalon Jeanette gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Jeanette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kapsalongorredijk.nl.

Kapsalon Jeanette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapsalon Jeanette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kapsalongorredijk.nl